مقاله ها

 

 

 

انواع تاور کرین تا 4 تن به همراه مشخصات :

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

ارتفاع استاندارد

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

427 3 36 30 750 3
428 3 36 30 1000 3
D15 3 41 30 1000 3
429 4 42-40 30 1000 3
430 4 42 30 1300 3
435 4 42 30 1000 3
Igo T 70 4 40 32 1300 ---