مقاله ها

 

انواع تاور کرین 6 تن به همراه مشخصات :

 

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

ارتفاع استاندارد

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

643 6 42 40 1200 2.3
F15/15 6 50 40 1500 3
MD 125
6 57 40 1400 3.33