مقاله ها

 

انواع تاور کرین 8 تن به همراه مشخصات :

 

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

ارتفاع استاندارد

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

645 8 42 40 1450 2.3
646 8 42 40 1700 2.3
F2/20 8 50 40 2000 3
F2/23 8 50 40 2300 3
G20/13 8 55 40 1300 3
G20/15 8 55 40 1500 3
E2/18 8 45 40 1800 2.3
E2/20 8 45 40 2000 3
E2/23 8 45 40 2300 3
H20/14 8 60 40 1400 3
MC175 8 60 40 1400 3