مقاله ها

 

انواع تاور کرین 10 تن به همراه مشخصات :

 

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

ارتفاع استاندارد

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

743 10 45 40 1800 2.3
744 10 45 40 2550 2.3
765 10 48 40 2800 3
MD208 10 60 40 2450 5
E0/23 10 45 40 2300 3
G25/13 10 55 40 1300 3
G25/15 10 55 40 1500 3
H25/14 10 60 40 1400 3