مقاله ها

 

مدل

تناژ

Ton

طول فلش

Meter

باربرداری نوک فلش

Kg

طول قطعه ارتفاعی

Meter

Pienner Sk225 20 62 4500 6
Liebherr 63HC 6 45 1100 2.5
Liebherr 130HC 8 50 1400 4
Liebherr 180ECH 10 50 2200 4
Liebherr 224ECH 12 65 2850 5.8