مقاله ها

مشخصات فنی تراک میکسر:

مدل 4 متری 6 متری 7 متری 8 متری 9 متری 10 متری 12 متری
حجم  8.44 10.9 11.5 12.5 14.6 15.6 18.3
توان 39 46 49 54 79 84 98
زاویه 13 13 14 14 12.5 12.5 12
تانکر آب 500 550 600 700 800 1000 1200
ارتفاع بارگیری 240 255 260 265 270 270 271
وزن خالی 3820 4070 4320 4660 5250 5620 5920