مقاله ها

مشخصات دستگاه ستون ریز:

ستون ریز در دو اندازه 3 متر و 4.70 متر می باشد.

ستون ریز در دو مدل: ستون ریز دو چرخ و ستون ریز چهار چرخ

نیروی محرکه، الکتروموتور تکفاز و یا الکتروموتور سه فاز می باشد.