مقاله ها

 

ویبره بدنه برقی تکفاز

مدل

Center Force

Kg

Center Force

Hp

Input Power

Kw

Nom Current

A

MVSi 85 0.2 0.18 1
MVSi 180 0.3 0.25 1.2
MVSi 270 0.5 0.37 1.6
MVSi 430 0.7 0.55 1.8
MVSi 830 1 1.1 5

 

ویبره بدنه برقی سه فاز

 

مدل

Center Force

Kg

Center Force

Hp

Input Power

Kw

Nom Current

A

MVSi 85 0.2 0.18 0.4
MVSi 180 0.3 0.25 0.5
MVSi 270 0.5 0.37 0.6
MVSi 430 0.7 0.55 1.1
MVSi 830 1 0.75 1.7
MVSi 990 1.5 1.1 2.2
MVSi 1170 2 1.5 2.5
MVSi 1485 2.3 1.7 3
MVSi 1780 2.6 2 3.5
MVSi 1980 3 2.2 4
MVSi 2376 3.5 2.5 4.5
MVSi 5100 5.5 4 6.5

 

ویبره بدنه بادی

قوای محرکه این نوع ویبراتورهای بدنه از طریق کمپرسور باد تامین می گردد.

این نوع ویبره ها در اوزان 150 کیلوگرم ، 300 کیلوگرم ، 500 کیلوگرم ، 1000 کیلوگرم و 1500 کیلوگرم موجود می باشد.