مقاله ها

شمشه برقی با موتور الکتریکی به دو صورت تکفاز و سه فاز و در طول های 2.5 متر الی 6 متر می باشد.