مقاله ها

 مشخصات فنی کمکپتور صفحه ای:

مدل وزن Kg سایز صقحه mm نیرو KN
MV90 81 500x560 15.2
MV110 120 520x670 21.6
MV40 46 290x420 7.2
MV50 59 345x460 9.8
MF60 74 350x510 10.1
MF70 81 420x510 12.01
MF80 87 470x570 13.7
MT90 101 500x525 15.0