مقاله ها

مشخصات فنی چکش بادی:

مدل وزن طول قطر پیستون طول پبستون تعداد ضربه فشار تعداد دور حجم مصرفی هوا سایز مته
دژبر هلمن 777 40-38 720 57 320 1000 6.2 - 1/40 S32
دژبر هلمن 666 32 680 57 250 1200 5.8 - 1/20 S32
دژبر هلمن 555 24 720 44 320 1100 5.5 - 1 S28/S32
پیکور هلمن 9 کیلو 9 480 40 260 2000 4.1 - 1/3 R25
پیکور بهلر 7 کیلو 7 460 32 140 1400 3 - 0/95 R25
پیکور بهلر 9 کیلو 9 482 36 140 1300 4 - 1/10 R25
پیکور بهلر 10 کیلو 12 560 36 185 1000 4.5 - 1/05 R25
پیکور بهلر 13 کیلو 13 645 36 275 785 5.3 - 1/05 R25
دژبر بهلر 220 24 640 50 140 1260 4.5 - 1 S26
پرفراتور بهلر BH/21 18 540 70 45 2400 4.5 160-180 2/4 S122
پرفراتور هلمن SL9G 18 533 63.5 47 2300 5 160-180 2/1 S22
پرفراتور اطلس 24 40-38 720 57 320 1000 6.2 1-40 2/4 S22
پرفراتور اطلس 18 18 540 70 45 2400 4.5 160-180 2/4 S22