مقاله ها

دروگرها در انواع دو چرخ ، سه چرخ ، چهار چرخ و پشت تراکتوری جهت برداشت و درو محصولات استفاده میشوند

این دستگاه توانسته است با اصالت و تکنولوژی راهی جدید را به سوی مکانیزاسیون زمین های کوچک باز کند.