مقاله ها

چمن زن ، ماشینی است که به کمک یک یا چند تیغه گردان چمن را در ارتفاع مشخصی قطع و یا کوتاه می کند .

تیغه ممکن است به وسیله دست ، هل دادن رو به جلو (مکانیکی) و یا به کمک موتور الکتریکی یا موتور بنزینی بچرخد . 

برخی از ماشین های چمن زنی نیز قابلیت کود پاشی و یا جمع آوری چمن های بریده شده را نیز دارند. 

 

 

 

 

توضیحات

توان

(HP)

نوع موتور مدل
دستی 2.55 Brigss & Straton XSE 45 B 450
دستی 2.86 Brigss &
Straton
XSE 50 B 500
گیربکسی 3.6 Brigss & Straton XSE 50 BS5
BRIGGS 625
دستی 3 Honda XS 45H GCV 135
گیربکسی 3 Honda XS 50 MHS GCV135
گیربکسی 4/4 Honda XS 55 MHS GCV160
گیربکسی 4/4 Honda XA 52 MHS GCV 160
گیربکسی 5 Honda XAW 55 MHS BBC GCV 190