مقاله ها

اره زنجیری یا اره برقی یا اره موتوری نام نوعی اره است که با استفاده از الکتریسیته، نیروی هیدرولیک و یا اغلب توسط یک موتور دو زمانه کار می‌کند. 

از این وسیله جهت بریدن درختان، هرس درختان و یا تهیه هیزم استفاده می‌شود .