مقاله ها

 

 

 

 
 آبدهی(l/min)  فشار(bar)  توان(kW)  نوع الکترو پمپ مدل
6 100 1.3 تکفاز MOD-112
6 100 1.3 تکفاز MOD-116
6.2 110 1.4 تکفاز MOD-141
6.2 110 1.4 تکفاز MOD-142
6 120 1.5 تکفاز MOD-240
6 120 1.5 تکفاز MOD-260
6.2 130 1.7 تکفاز MOD-320
6.2 130 1.7 تکفاز MOD-383
6.2 130 1.7 تکفاز MOD-388
6.5 130 1.8 تکفاز MOD-430
7.8 150 2.5 تکفاز MOD-450
10 160 3.1 تکفاز MOD-595